நிர்ப்பய்யா

குற்றவாளிகளுக்கும் எதிர்கட்சியினருக்கும் என்ன சம்மந்தம்?
குற்றவாளிகளுக்கும் எதிர்கட்சியினருக்கும் என்ன சம்மந்தம்?
சிறுமியர் கற்பழிக்கப்படுகிறார்கள் படு கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் என்பது தற்காலத்தில் கண்டணத்திற்குரிய பரபரப்பு செய்தியாக உள்ளது! முற்காலத்திலும் இத்தகைய கொடூரங்கள் நடந்தன! ஆனால் கொடூரங்களுக்கு ஆதரவாக ஆட்சியாளர்களே அந்த காலத்தில் இருந்ததால், இத்தகைய செய்திகள் பெரிதுப்படுத்தப்படவில்லை! எனினும் காங்கிரஸ் ......[Read More…]