பலவீனப்படுத்துவது

சட்டப் பூர்வ அமைப்புகளை பலவீனப்படுத்துவது  காங்கிரஸ்சின் வாடிக்கை
சட்டப் பூர்வ அமைப்புகளை பலவீனப்படுத்துவது காங்கிரஸ்சின் வாடிக்கை
மத்திய தணிக்கைகுழு தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பு. இந்த அமைபபுக்கு மேலும் கூடுதலாக மூன்று பேரை உறுப்பினராக நியமிப்பது குறித்து யோசிப்பது இந்த அமைப்பை பலவீனப்படுத்துவதர்க்கான முயற்சி என்று பா.ஜனதா ......[Read More…]