பல்நோக்கு திட்டம்

கல்பசார்’ பல்நோக்கு திட்டம்
கல்பசார்’ பல்நோக்கு திட்டம்
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய அணை "பக்ரானங்கல்" இது ஆசியாவின் மிகப் பெரிய அணைகளில் முன்னிலையில் உள்ளது. இது தவிர இந்தியா முழுவதும், ஆயிரக்கணக்கான அணைகள், -- இவைகள் அனைத்திலும் இருக்கும் நீரை ஒரே அணையில் சேமிக்க ......[Read More…]