பாம்பாட்டிச் சித்தர்

பாம்பாட்டிச் சித்தர்
பாம்பாட்டிச் சித்தர்
பலவிதமான பாம்பை பிடிப்பது அவைகளின் விஷத்தை சேமித்து விற்ப்பது. இவைகளே ஆரம்பகாலத்தில் பாம்பாட்டி சித்தரின் தொழிலாகும் . இவர் விஷ முறிவு மூலிகைகளை பற்றி நன்கு தெரிந்திருந்ததால் அந்த ஊரில் பாம்பு கடிக்கு சிறந்த ......[Read More…]