பிபிஎஃப்

உரிமை கோராமல் அரசிடம் உள்ள நிதியை கொண்டு மூத்த குடிமக்க ளுக்கான நலநிதியம்
உரிமை கோராமல் அரசிடம் உள்ள நிதியை கொண்டு மூத்த குடிமக்க ளுக்கான நலநிதியம்
உரிமை கோராமல் அரசிடம் உள்ள நிதியை கொண்டு மூத்த குடிமக்க ளுக்கான நலநிதியத்தை மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது.  இதன்மூலம் மூத்த குடிமக்களுக்கு மருத்துவ வசதியும், ஓய்வூ தியமும் வழங்க அரசு முடிவுசெய்துள்ளது.  முன்னதாக, பொதுவருங்கால வைப்பு நிதியில் ......[Read More…]