புலன்களை வென்றவர்

புலன்களை வென்றவர் “ஜிதேந்த்ரியர்”
புலன்களை வென்றவர் “ஜிதேந்த்ரியர்”
"குரங்கு புத்தி" என்றே சொல்வது வழக்கம். எது ஒன்றிலும் நிலையாக ஒருநிமிடம் கூட நிற்காமல் சதா ஒன்று மாற்றியன்றாகப் பாய்ந்துகொண்டே இருப்பதற்குப் பேர் போனது குரங்கு. துளிக்கூட கட்டுப்பாடே இல்லாமலிருப்பதற்கு காரணம் அதுதான். இதனால்தான் ......[Read More…]