பூமியை

பூமியை அச்சுறுத்தும் அஸ்டிராய்ட்கள்
பூமியை அச்சுறுத்தும் அஸ்டிராய்ட்கள்
கடந்த ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு விண்கல் -அஸ்டிராய்ட் -பூமிக்கு நெருக் கமாக வந்து பூமியை எட்டிப் பார்த்துவிட்டுச் சென்றது. அப்போது அது பூமியிலிருந்து சுமார் 4 லட்சம் கிலோ மீட்டர் ......[Read More…]