பூரண மதுவிலக்கு

தமிழ்நாடு தள்ளாட்ட‌ நாடாக வெகுகாலம் இல்லை
தமிழ்நாடு தள்ளாட்ட‌ நாடாக வெகுகாலம் இல்லை
தீமையை செய்பவர்களால் இந்த உலகம் அழிவதில்லை, ஆனால் அதை குறித்து எதுவுமே செய்யாமல் பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர்களால் இந்த உலகம் அழிகிறது. - ஐன்ஸ்டியன். ...[Read More…]