மத்தியப்

மத்தியப் பிரதேச ஹர்சித்தி மாதா ஆலயம்
மத்தியப் பிரதேச ஹர்சித்தி மாதா ஆலயம்
மத்தியப் பிரதேசத்தில் தந்திர மந்திர சக்தியை உள்ளடக்கிய ஆலயங்கள் பல உள்ளன என அனைவரும் அறிவார்கள் . முன்னர்நான் கூறியது போல மன்னன் விக்ரமாதித்தியன் ஆண்ட இடங்களில் மந்திர தந்திர சக்திகள் அடங்கிய ஆலயங்களை ......[Read More…]