மிக பாதுகாப்பான

யுரேனியம் செறிவூட்டும் பணி  நேரடி ஒளிபரப்பு செய்த ஈரான்
யுரேனியம் செறிவூட்டும் பணி நேரடி ஒளிபரப்பு செய்த ஈரான்
யுரேனியம் செறிவூட்டும் பணிகளில் தங்களது நாடு அடைந்திருக்கும் முன்னேற்றம் குறித்த_காட்சிகளை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்து , உலக நாடுகளுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் தந்துள்ளது ஈரான். உலக நாடுகளின் எதிர்ப்புகளுக்க்கு மத்தியில் தலைநகர் டெஹ்ரான் அருகே பூமிக்கடியில் ......[Read More…]