முதலாம் ராஜேந்திர சோழன்

முதலாம் ராஜேந்திர சோழன்
முதலாம் ராஜேந்திர சோழன்
இந்திய வரலாற்றில் வீரத்தில் முதலாம் ராஜேந்திர சோழனுக்கு நிகராக மாற்றொரு அரசனைக் கூற முடியாது. ஏறத்தாழ 1௦௦௦ ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சிறந்ததொரு கடற்படையை நிறுவி, கடல் கடந்த நாடுகளை வென்று உலக சாதனை ......[Read More…]