முற்போக்கு வாதிகள்

முஸ்லிம் , கிறிஸ்தவ மதத்தை ஆதரித்தால் அதற்கு  முற்போக்கு என்று பெயர்
முஸ்லிம் , கிறிஸ்தவ மதத்தை ஆதரித்தால் அதற்கு முற்போக்கு என்று பெயர்
முற்போக்கு வாதிகள் என தங்களை கூறிக்கொள்பவர்கள், ஒவ்வொரு குற்றச் சம்பவத்துக்கும் மதச்சாயம் பூசுகிறார்கள் என ஆர்கனைசர். விமர்சனம் செய்துள்ளது. ...[Read More…]