யஸ்வந்த் சின்கா

மோடியின் ஆட்சியில் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியா?
மோடியின் ஆட்சியில் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியா?
நேற்று வரை யஸ்வந்த்சின்கா என்றால் யாரப்பா சிங்களத்து ஆளா என்று கேட்டவர்கள் எல்லாம் இன் று இதோ பாரப்பா சின்காவே சொல்லிட்டார் மோடி ஆட்சியில் இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தின் கதை முடிந்து விட்டது என்று அள்ளி ......[Read More…]