யோகத்தின் நோக்கம்

நமது  யோகத்தின்  நோக்கம்
நமது யோகத்தின் நோக்கம்
நமது யோகத்தின் நோக்கம் தன்னைத் தூய்மைப் படுத்திக்கொள்வதே, தன்னைப் பரிபூரணமாக முழுமைப் படுத்திக் கொள்வதே; தன்னை அழித்துக் கொள்வது நமது நோக்கமல்ல. யோகிக்கு இரண்டு பாதைகள் உள்ளன. இரண்டில் ஒன்றை அவன் ...[Read More…]