ராபர்ட்வதேரா

ராபர்ட்வதேரா  மீது விசாரணைநடத்த காங்கிரஸ் அரசு உத்தர விடுமா?
ராபர்ட்வதேரா மீது விசாரணைநடத்த காங்கிரஸ் அரசு உத்தர விடுமா?
என் மீதான அனைத்து வழக்குகளையும் எதிர்கொள்வதற்கு  நான் தயார். ராபர்ட்வதேரா தயாரா? அவர் மீது விசாரணைநடத்த காங்கிரஸ் அரசு உத்தர விடுமா? விசாரணைகளை  எதிர்கொள்வதற்கு  அவர் ஏன் தயாராக இல்லை? ......[Read More…]