ராம ராஜ்ஜியம்

ராம ராஜ்ஜியம், சிறப்பான அரசாட்சிக்கு அடையாளம்
ராம ராஜ்ஜியம், சிறப்பான அரசாட்சிக்கு அடையாளம்
''இந்தியாவின் வலிமை, வளம், சகோதரத்துவம் மற்றும் யாரையும் தவிர்க் காமல், அனைவருக்கும் நீதி வழங்கும் மகோன்னத அடையாளசின்னமாக, ராமர் கோவில் விளங்கும்,' ராமர் கோவில் அடிக்கல் நாட்டுவிழா, இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க, உணர்வு பூர்வமான ......[Read More…]