வயிற்றில்

குழந்தையின் வயிற்றில் பூச்சி தொல்லை நீங்க
குழந்தையின் வயிற்றில் பூச்சி தொல்லை நீங்க
வயிற்றில் பூச்சியா - குழந்தையின் வயிற்றில் பூச்சி இருக்கிறது என்ற சந்தேகம் வந்தவுடனேயே வசம்பைச் சுட்டுப் பொடியாக்கித் தேனில் குழைத்துக் குழந்தையின் நாக்கில் தடவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளுக்குக் கொடுத்தால் வயிற்றில் பூச்சிகள் எளிதில் இறந்து ......[Read More…]