விண் வெளியிலிருந்த

அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா,  நேவேடா  பகுதிகளில் விண்கற்கள் விழுந்ததா ?
அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா, நேவேடா பகுதிகளில் விண்கற்கள் விழுந்ததா ?
அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா, நேவேடா பகுதிகளில் இருக்கும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் திடீரென பயங்கரவெடிசத்தம் கேட்டதாகவும் , இந்த வெடிச் சத்தம் சியராநிவேடா மலை பகுதியிலும் கேட்டுள்ளது. மேலும் நெருப்பு பந்துகளும் விழுந்ததாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் ......[Read More…]