விஷ்னு

இந்து கடவுள்கள் முட்டாள் தனமாக சித்தரிக்கபடுகிறதா ?
இந்து கடவுள்கள் முட்டாள் தனமாக சித்தரிக்கபடுகிறதா ?
உங்கள் கடவுள்கள் ஒருவர் பாம்பில் படுத்திருக்கிறார், ஒருவர் யானை முகத்துடன் எலிமேல் உட்கார்ந்திருக்கிறார், ஒருவர் கழுத்தில் பாம்புடன் இருக்கிறார், இதைப்போனற முட்டாள் தனமாக இறைவனை ஏன் சித்தறிக்கிறீர்கள் ? உங்கள் சிவ‌லிங்கம் எதை குறிக்கிறது ......[Read More…]