ஹிந்துக்கள்

கடவுள்களே ஜாதியை வலியுறுத்துகிறாரே ?
கடவுள்களே ஜாதியை வலியுறுத்துகிறாரே ?
உங்கள் மதத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கின்றன. எங்கள் மார்கத்தில் எற்ற தாழ்வுகள் இல்லை, எல்லோரும் சமமாக கருதப்படுகிறார்கள். உங்களுக்குள்தான் எத்தனை ஜாதி வேறுபாடுகள் ? உங்கள் கடவுள்களே ஜாதியை வலியுறுத்துகிறாரே ? ...[Read More…]