25 பைசா

இனி 25பைசா நாணயம் செல்லாது !
இனி 25பைசா நாணயம் செல்லாது !
அந்த காலத்தில் அரையனா ஒரு பைசா, இரண்டு பைசா, 5 பைசா, 10பைசா என நாணயங்கள் புழக்கத்தில் இருந்தன. அவற்றை பல-ஆண்டுகளுக்கு முன்பே புழக்கத்திலிருந்து நிறுத்தி விட்டனர். இவற்றை தற்போதெல்லாம் காண இயலாது ......[Read More…]